SetupAnyDVD6090.exe details

 • AntiVir

  Trojan/Dldr.Agent.bca.4

 • ArcaVir

  Trojan.Downloader.Agent.Bca

 • AVG antivirus

  Downloader.Agent.HDK

 • BitDefender

  Trojan.Downloader.Agent.BCA

 • ClamAV

  Adware.Toolbar-48

 • DRweb

  Adware.IWantSearch

 • Fsecure

  Trojan-Downloader.Win32.Agent.bca

 • Kaspersky

  Trojan-Downloader.Win32.Agent.bca

 • NOD32

  Win32/Adware.Toolbar.888Bar application

 • VBA32

  Application.Win32.Adware.Toolbar.888Bar