2j2shn.rar details

  • AntiVir

    Trojan/Dldr.Nilag.akk.1

  • NOD32

    Win32/PSW.Agent.NAW

  • VBA32

    MalwareScope.Worm.Viking.5