Apophis Spy details

 • Description

  Unknown

 • Alias

  Trojan.Spy.Apophis.10

 • Exe

  apophisspy.exeaspy_srv.exeeditkeylogger.exekeylogger.exeWindowssystemzxrwvh.exe

 • Dll

  Windowssystemzxrwvh.dll

 • Registry

  HKEY_LOCAL_MACHINEsoftwaremicrosoftwindowscurrentversionunservicesegkeyname